Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

Mar 20,2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông:

  • Họ và tên:  Nguyễn Tấn Hiệp                Sinh năm: 1991                  Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng nội thất của Công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:

  1. Phạm vi quản lý:
  • Xưởng sản xuất.
  • Các dự án liên quan đến đồ gỗ trang trí nội thất toàn bộ Công ty (ba chi nhánh).
  1. Ủy quyền ký hợp đồng đồ gỗ trang trí nội thất tại Hồ Chí Minh không giới hạn.
  2. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của Pháp luật.
  3. Ông Nguyễn Tấn Hiệp có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây  https://drive.google.com/file/d/1tPCao4Wh04vjH66kcARMc2AXomokHIZh/view?usp=sharing

Tin mới nhất